Torekov Slamhantering

Slamavvattning för Beach 2024

Vi är nu i intrimningsfasen av den nya slamavvattningen som vi installerar åt NSVA på Torekov ARV. Efter avslutad entreprenad får NSVA en anläggning med minskad energiförbrukning och stabil drift som säkerställer kontinuerlig TS-halt och minimerade slamtransporter, dessutom en bättre arbetsmiljö.

Totalentreprenaden har omfattat leverans och installation av skruvpress, torrslampump och polymerpumpar med kringutrustning. Utmaningen i denna entreprenad var att ersätta befintlig uttjänt centrifug, transportör och annan kringutrustning samt få den nya anläggningen klar för driftsättning inom loppet av en vecka för att hinna med allt innan sommaren 2024.