Inlägg av Andreas Dahlner

Slamavvattning för Beach 2024

Vi är nu i intrimningsfasen av den nya slamavvattningen som vi installerar åt NSVA på Torekov ARV. Efter avslutad entreprenad får NSVA en anläggning med minskad energiförbrukning och stabil drift som säkerställer kontinuerlig TS-halt och minimerade slamtransporter, dessutom en bättre arbetsmiljö. Totalentreprenaden har omfattat leverans och installation av skruvpress, torrslampump och polymerpumpar med kringutrustning. Utmaningen […]

Nytt avloppsreningsverk i Löberöd!

AVVATech Vatten och Miljöteknik skall som underentreprenör med ansvar för maskin- och processlösning tillsammans med AF Bygg Syd uppföra ett nytt reningsverk åt VA Syd i Löberöd. Projektering pågår och etablering sker efter sommaren. Det nya verket byggs parallellt med det befintliga som kommer vara i drift under hela byggtiden. Mot slutet av sommaren 2025 […]

Skrapar in en ny order

Plötsligt händer det. AVVATech har fått i uppdrag att leverera och montera 8 st kedjeskrapor till sedimenteringsbassänger vid ett avloppsreningsverk i södra Sverige. De befintliga skraporna har skrapat på och gjort ett gott jobb de senaste decennierna men behöver byta ut mot nya energieffektiva skrapor. Det är totalt åtta stycken 50 meters sedimenteringsbassänger som skall […]

Kylig installation av AVVATech

AVVATech fortsätter att leverera maskinutrustning till Pappers & Massaindustrin. I den aktuella leveransen skall fyra nya Kyltorn med kringutrustning såsom fundament, serviceplattformar och rörsystem levereras. Anläggningen kommer att vara i drift året runt och skall kyla ner avloppsvatten före den biologiska reningen så att temperaturen blir optimal för den biologiska processen. Projektet har startat och […]

Nytt vattenverk

AVVATech har fått i uppdrag att leverera maskin- och processutrustning inklusive el och styrinstallationer till ett nytt vattenverk i södra Sverige. Det befintliga vattenverket är gammalt och i stort behov av renovering. För att säkerställa en oavbruten leverans av vatten under projektet samt att säkra den framtida försörjningen av rent vatten till de anslutna konsumenterna […]

Pilotanläggning slamhantering

AVVATech utför pilotstudier och optimering av slamhanteringar. Hur ska man veta om slamhanteringen man har idag är den mest miljövänliga, kostnadseffektiva eller driftsäkraste? Det enklaste är att göra en utredning tillsammans med oss på AVVATech Vatten & Miljöteknik. Vi har en bred erfarenhet av att installera slamavvattningsutrustning med kringutrustning från i princip alla olika tillverkare […]

Nya slamskrapor Sandholmen ARV

Sandholmen avloppsreningsverk som är en del av Piteå Renhållning & Vatten AB (PIREVA) har sex sedimenteringsbassänger varav fyra uppfördes 1971 och utökades med två nya 1986.Idag är sedimenteringsbassängerna försedda med linskrapor för att skrapa slammet till slamfickor för vidare bortpumpning. De gamla linskraporna skall demonteras och bytas ut mot nya kedjeskrapor som både skrapar slammet […]

Förbättrad slutpolering Öresundsverket

AVVATech har på uppdrag åt NSVA påbörjat arbetet med att rusta upp slutpoleringen på Öresundsverket vilken består av ett block med tolv sandfilter. Verket tar emot i genomsnitt 55 000 kubikmeter vatten varje dygn. Med nytt filtermedia (sand och antracit) i rätt mängd och med nya bottendysor kommer kapacitet och funktion återställas. Planering pågår och […]