Nytt vattenverk

AVVATech har fått i uppdrag att leverera maskin- och processutrustning inklusive el och styrinstallationer till ett nytt vattenverk i södra Sverige. Det befintliga vattenverket är gammalt och i stort behov av renovering. För att säkerställa en oavbruten leverans av vatten under projektet samt att säkra den framtida försörjningen av rent vatten till de anslutna konsumenterna skall ett helt nytt vattenverk uppföras i anslutning till det befintliga. Det nya vattenverket kan då testas ut och driftsättas innan det gamla demonteras.

Det nya vattenverket kommer att bestå av en process med luftning av råvattnet för att fälla ut järn samt efterföljande filtrering med två gravimetriska filter. De två filtren kommer att bestå av blandbäddar för en optimal process med filtrering, manganreduktion och höjning av alkaliniteten på det utgående vattnet. För att möjliggöra backspolning av filter samt mellanlagring av det renade vattnet kommer även en reservoar att anläggas i det nya vattenverket. Innan vattnet distribueras kommer även UV behandling ske som slutdesinfektion.

Projektet har startat och kommer att löpa under 2024