Nytt vattenverk i Brantafors

I samverkan med Ronneby Miljö & Teknik bygger AVVATech Brantafors nya vattenverk

Befintligt vattenverk i Brantafors byggdes 2009 med kapacitet för rening av råvatten från Brantafors vattentäkt beläget i Bredåkra deltat och leverans av dricksvatten. Förutsättning var att anläggningen skulle försörja halva Ronneby tätort utöver Kallinge tätort vid eventuella driftstörningar för Ronnebys ordinarie vattenförsörjning.

År 2013 blev Brantafors nationellt känt efter upptäckten att skumsläckmedel kontaminerat råvattentäkten med höga halter PFAS. Lokalisering av ny råvattentäkt påbörjades under år 2014 och år 2018 var denna nya täkt i drift och försörjde den befintliga anläggningen med råvatten.

Med ny vattendom och ett förändrat råvatten med ökade halter av järn och organiskt material är Brantafors VV idag i behov av ombyggnad och utökning för att dels anpassas till kvalitén i nuvarande råvattentäkt och för att kunna utnyttja hela den resurs som täktens vattendom tillåter för att kunna fungera som en reservvattentäkt till Ronneby och för framtida utbyggnader av vattenförsörjningsområdet.

Målsättning för projektet är att genom om och tillbyggnad utöka kapaciteten för produktion av dricksvatten från Brantafors vattenverk samt minimera förbrukning av energi, kemikalier och resurser vid såväl entreprenadarbetet (ombyggnad/utökning) som dricksvattenreningen.

För att säkerställa att de högt ställda målen uppfylls beslutades det att genomföra en pilotstudie där olika processalternativ provades ut. Utfall av studien gav goda resultat för val av process samt även en förståelse för råvattentäktens komplexitet. Med gemensam organisation påbörjades detaljprojektering under våren år 2022. Systemhandlingar för samtliga discipliner producerades med stor detaljeringsgrad för att underlätta budgetarbetet.

Som processlösning valdes en biologisk rening i kontakt- och filterbassänger för reducering och avskiljning av järn och mangan. Kemisk fällning och filtrering av flockat material i kontinuerliga filter med efterföljande polering i snabbfilter och kolfilter med möjlighet till kemisk oxidation. Korrosionskontroll och pH justering med dosering av alkali och koldioxid. Utjämning i lågreservoar och UV-behandling innan distribution.

Processen inryms i ny byggnad vars totala yta uppgår till ca 1 000 m2 och är väl anpassad för produktion av dricksvatten. Befintligt vattenverk byggs även ut med ny lagringsplats för kemikalier. Nya körytor anläggs för att underlätta drift och underhåll av anläggningen.

Arbetet på plats fortskrider nu enligt tidplan med markarbeten och byggnadsarbeten och hela projektet kommer att löpa under 2023 – 2026.